Bemba
Ulwimbo Iwa mwakankulu uwalenga itatu

Inshita yafika iya kwaluka,
Inshita yakusanga ubumi bupya,
Ukwabula ukulolesha kunuma,
Natwelele ifyakale.

Mune nguma akapi,
Tuye pamo,
Kucalo icaibela,
Ica mwakankulu.

Musonda Victor Mpepo