Chishona (Zimbabwe)
Rwiyo rwe Chihuru Chemakore

Nguva yasvika,
Hupenyu hutsva,
Siya zvakare,
Uregerere.

Bata ruwoko,
Toenda pamwechete,
Kunyika itsva,
Yezvihuru zvemakore.

Eliada Gudza