Fanti
Opepipi Ndwom

Mber aso de yesesa,
Mber aso de yenya abrabo fofor,
Yennhwe hen ekyir bio,
Adze a woapaho no, yenfa nkye.

So mensemu yonko,
Yebe kodo aye kor,
Wo wiadze fofor mu,
Wo afe Opepipi Ebaasa no mu.