Gaelic
(Scottish)
Orain na Millennium

Tha a'n am air teachd,
Air son beatha uair,
Gun a corr coimhead air seachad,
Thor mathiness gun na seachad.

Gabh mo lmh a caraid,
Heid sinne a steach,
Go soaghal eile,
A treas millennium.