Xhosa
Iculo le Mileniyam

Lithuba lethu,
Lempilo entsha,
Asisabuyi mva,
Libala okudlulileyo.

Xhawula mhlobo,
Ewe simanyene,
Kwinkulungwane,
Yesithathu.